Cele stowarzyszenia
1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zaburzeniami psychicznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami

2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.

3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego.

4. Prowadzenie różnorodnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią.

6. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia.

7. Prowadzenie działań integracyjnych.

8. Organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym.

9. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku.

10. Przygotowywanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

11. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.

12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

13.Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

14.W sferze zadań Pożytku Publicznego Stowarzyszenie realizuje cele:

a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) działalności charytatywnej;

d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

e) ochrony i promocji zdrowia;

f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

j) turystyki i krajoznawstwa;

k) Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

l) promocji i organizacji wolontariatu;

m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Jedną z form realizowania celów statutowych
jest prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej w Nałęczowie.


strona główna